0,00 € 0Item(s)
Doprava zadarmoDoprava
1€
Zadarmo
Pri nákupe za 30€ za 50€

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom – zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení (v súlade s § 612 - § 627, ktoré upravujú predaj tovaru v obchode) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa – zák. č. 250/2007 Z.z. v platnom znení (ide o predaj tovaru pre uspokojenie vlastnej potreby kupujúceho). Je záväzný pre podnikateľa ako predávajúceho a spotrebiteľa ako kupujúceho.

 1. Všeobecné ustanovenia

  Základné pojmy:

  1. Tovar v obchode - finálny výrobok určený na ponuku spotrebiteľovi.
  2. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti. Je to osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  3. Predávajúci - podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi predáva tovar alebo poskytuje služby
  4. Reklamácia - – rozsah, podmienky a spôsob uplatnenie práva zodpovednosti za vady tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a záručných podmienok uvedených v záručnom liste.

  Základné povinnosti predávajúceho voči spotrebiteľovi pred odovzdaním tovaru:

  1. Skontrolovať, či tovar nie je poškodený, prípadne inak znehodnotený, či je kompletný, či zodpovedá požiadavkám spotrebiteľa.
  2. V prípade predaja nevybaleného tovaru je povinný skontrolovať neporušenosť obalu, resp. iné vady.
  3. Umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti, miere alebo množstve.
  4. Riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného tovaru, o spôsobe použitia a údržby tovaru ako aj o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby a o podmienkach uchovávania a skladovania. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod. Tieto povinnosti sa nevzťahujú na prípady, keď ide o zrejmé alebo všeobecne známe skutočnosti.
  5. Predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje.
  6. Informovať spotrebiteľa o cene výrobku
  7. Upozorniť na záručné podmienky a záručnú dobu a začiatok plynutia záručnej doby.
  8. Informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru a služieb (ďalej len „reklamácia“) vrátane informácie, kde možno reklamáciu uplatniť a vykonať záručnú opravu.
 2. Záručné podmienky

  1. Ku každému tovaru môže byť priložený záručný list, ak o to spotrebiteľ požiada, v ktorom sú uvedené záručné podmienky a záručná doba,. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu doklad o kúpe.
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitý tovar záručná doba je minimálne 12 mesiacov.
  3. Ak ide o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, zodpovedá predávajúci iba za vady existujúce pri prevzatí tovaru kupujúcim.
  4. Právo na záručnú opravu zaniká v prípadoch:
   1. ak neboli dodržané podmienky pre používanie tovaru
   2. ak k vade tovaru došlo vplyvom:
    1. jeho mechanického poškodenia alebo jeho častí,
    2. nesprávnej montáže, alebo obsluhy a údržby, neodborného zásahu, alebo živelnej udalosti.
    3. v prípade krmív skladovanie za nevyhovujúcich podmienok
 3. Uplatnenie reklamácie

  Povinnosti spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie:

  1. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o zaplatení, dodací list ak bol vydaný, záručný list ak bol vydaný, t.j. doklady, z ktorých je zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru, prípadne výrobné číslo tovaru a deň prevzatia spotrebiteľom.

  Spotrebiteľ si môže reklamáciu uplatiniť:

  1. v predajni, kde tovar zakúpil – predávajúci alebo ním poverený zamestnanec na základe predložených dokladov vypíše reklamačný protokol a zaeviduje reklamáciu do Knihy reklamácií. Predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie.

  Záväzné lehoty:

  1. Ak ide o odstrániteľnú vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, má spotrebiteľ právo, aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila. Predávajúci je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne používať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
  4. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  5. Oprávnený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
  6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
  7. Okamihom uplatnenia reklamácie sa záručná doba prerušuje až do doby výmeny veci. Ak dôjde k výmene, začína plynúť záručná doba znova od prevzatia veci, nie však nová záručná doba, ale pôvodná záručná doba, ktorá sa predlžuje o čas reklamácie / § 627, ods. 2 Obč. Zákonníka.
 4. Záverečné ustanovenia

  Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácií sa postupuje podľa tohoto Reklamačného poriadku, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

V Liptovskom Mikuláši dňa 01.07.2007